SAKAGUCHI-CORP

             世界の路地裏日記


2014年 3月 ベトナムハノイ
旧市街
釜山


2015年 5月 ベトナムハノイの路地裏
ハノイの路地裏
2019 Guam 3月


2016年 2月 ベトナムハイフォンの夕日
ハノイの路地裏
Guam 3月


2017年 1月 北朝鮮 板門店
南北境界
ハノイ 5.17


 2017年 5月 中国上海
上海広場
ハノイ.5.17

2017年 10月 台北の路地裏
台北九分
2019.0714 ハノイ


2018年 5月 香港・マカオ
香港市内 香取慎吾アート
2018年 6月 USA
2018年 9月 ホノルル

2018年 10月 hanoi2018年 10月 hanoi

2018年 10月 ホーチミン 日本町2018年 10月 ホーチミン 新旧


2018年 11月 釜山2018年 11月 釜山